Register voorwaarden

IRALPRO waarborgt de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering & registratie van Action Learning Professionals

REGISTERS

IRALPRO wil haar doel onder meer te bereiken door:

  • het tot stand brengen en in stand houden van een of meer registers waarin rechtspersonen (opleidingsinstituten/adviesbureaus en dergelijke) en natuurlijke personen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan de onder 2.. vermelde criteria;
  • het vaststellen, zo nodig herzien of aanvullen van criteria op basis waarvan de certificering en inschrijving in de IRALPRO-registers wordt verleend;
  • het op aanvraag toetsen van door aanvragers verstrekte gegevens aan de criteria -- vermeld onder 2.;
  • het op basis van de onder 3. vermelde toetsing onder nader te stellen voorwaarden, toestemming verlenen tot het gebruik van een van de door de stichting vast te stellen aanduidingen;
  • het verstrekken van gegevens uit de IRALPRO-registers aan belanghebbenden;
  • het (doen) verrichten van activiteiten en onderzoeken om de professionaliteit op het gebied van Action Learning Professionals te ontwikkelen en te bevorderen;
  • het (doen) verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen, trainingen en dergelijke op het gebied van action learning alsmede de verbetering daarvan;
  • het certificeren van de onder a, bedoelde (rechts)personen casu quo de onder 7. --- bedoelde opleidingen en trainingen;
  • voorlichting te geven inzake de activiteiten van IRALPRO;

alle andere middelen aan te wenden die voor het bereiken van het doel dienstig kunnen zijn.  

Tot een IRALPRO register wordt toegelaten de natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan de in het desbetreffende reglement gestelde voorwaarden en die het secretariaat van IRALPRO een aanvraag tot toelating heeft doen toekomen overeenkomstig het gestelde in het Algemeen Registerreglement.  

Algemeen register reglement  

1. Algemeen

1.1 IRALPRO (Internationaal Register Action Learning Professionals) is ee onafhankelijk register.
1.2 IRALPRO stelt zich ten doel:
• de kwaliteit van de theoretische en praktische kennis, vaardigheden en toepassingen op het gebied van action learning1 in Europa te bevorderen;
• de deskundigheid en vakkennis op deze gebieden te bundelen en te bewaken; en
• voorts al hetgeen te doen, dat hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.3 Deze doelstellingen wil de stichting, vanuit haar onafhankelijke en onpartijdige positie, onder meer verwezenlijken door het:
1. tot stand brengen en in stand houden van één of meer registers waarin natuurlijke personen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan per register vastgestelde criteria;
2. tot stand brengen en in stand houden van één of meer registers waarin rechtspersonen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan per register vastgestelde criteria;
3. vaststellen en (indien nodig) herzien of aanvullen van toetsingscriteria op basis waarvan toestemming voor inschrijving in een register wordt verleend;
4. met toestemming van de aanvrager, daadwerkelijk onderzoeken van verstrekte gegevens of deze voldoen aan de vastgestelde criteria voor inschrijving in het door aanvrager beoogde register;
5. onder vastgestelde voorwaarden, verlenen van toestemming om gedurende de duur van de inschrijving in een register een door de stichting vastgestelde aanduiding te mogen gebruiken op diverse vormen van bedrijfs- en/of persoonlijke presentatie;
6. regelmatig auditen van zowel ingeschrevenen als registerreglementen op volledigheid en actualiteit, en eveneens onder vastgestelde voorwaarden, verstrekken van gegevens uit een register aan belanghebbenden. 1.4 De bevoegdheid van het bestuur tot het vaststellen c.q. wijzigen van een reglement volgt uit artikel 10 van de statuten van de IRALPRO.  

2. Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: • het reglement: het onderhavige reglement; • het register: registers die voldoen aan het gestelde in artikel 1.3.a en 1.3.b; • de geregistreerde: de natuurlijke of rechtspersoon die is toegelaten tot het register; • de registereigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief tot het instellen en in stand houden van een specifiek register heeft genomen (zie artikel 12 en verder); • de aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die de wens te kennen gegeven heeft te worden toegelaten in het register; • de aanvraag: de schriftelijke2 uiting van de aanvrager inzake de wens te worden toegelaten tot het register; • het aanvraagformulier: het door IRALPRO verstrekte formulier ten behoeve van het doen van een aanvraag; • een aanvaarde opleiding of training: een opleiding of training genoemd in de toelatingseisen van het desbetreffende registerreglement; • de registerbijdrage: de financiële bijdrage welke de geregistreerde jaarlijks aan de stichting dient te voldoen in verband met de inschrijving in het register c.q. verlenging daarvan. Afhankelijk van het vermelde in het registerreglement zal de geregistreerde jaarlijks dan wel voor de geldigheidsduur van de registratie hiervoor een nota ontvangen. • PE-activiteiten: activiteiten in het kader van permanente educatie. Deze worde per register bepaald; • PE-punt : eenheid waarin de door het desbetreffende registerreglement aan een activiteit van permanente educatie toe te kennen waarde wordt uitgedrukt; • permanente educatie: het op een gestructureerde manier onderhouden van kennis en bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied waarop het register van toepassing is, schrijven van artikelen of in vakbladen, optreden als docent, trainer of coach, optrede in werkgroepen, etc.; • training on the job-activiteiten: PE-activiteiten waarbij sprake is van het in de praktijk of met behulp van persoonlijke bijscholing bevorderen van de deskundigheid van de geregistreerde op het desbetreffende vakgebied; • vakgebied: terrein waarop de geregistreerde werkzaam is of anderszins optreedt; • ervaring: aantoonbare (werk-)ervaring zoals opgenomen in het desbetreffende registerreglement.  

3. Toelating Tot het register wordt toegelaten de natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan de in het desbetreffende reglement gestelde voorwaarden en die het secretariaat van IRALPRO een aanvraag tot toelating heeft doen toekomen overeenkomstig het gestelde in dit reglement. Het eindoordeel over het al dan niet toekennen van de registeraanvraag ligt bij het bestuur (conform artikel 5.1).  

2 Onder schriftelijk wordt ook verstaan: herkenbaar/herleidbare en ondertekende email die met ontvangstbevestiging van het secretariaat IRALPRO is verzonden dan wel/of gescande PDF documenten, die in het tabblad: eigenschappen – PDF zijn voorzien van de naam auteur/opstellen, die overeenkomt met de verzender van de bijbehorende email.  

4. Aanvraag tot toelating 4.1 De aanvraag tot toelating moet door de aanvrager persoonlijk dan wel een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon worden gedaan en omvat: • Indiening van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. • Overlegging van een bewijsstuk waaruit blijkt dat: • de aanvrager de in het desbetreffende registerreglement vermelde opleiding(en) of trainingen met goed gevolg heeft doorlopen en dat de aanvrager; • dan wel dat natuurlijke personen die als bestuurslid, trainer of docent in het betreffende vakgebied actief zijn en aantoonbare werkervaring hebben en/of voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in het desbetreffende registerreglement. • een kopie van een geldig paspoort of Nederlandse Identiteitskaart van de aanvrager; • een goed gelijkende pasfoto van de aanvrager; 4.2 De aanvrager dient de in artikel 4.1 vermelde bescheiden in bij het secretariaat van IRALPRO. Onvolledige documentatie zal, onder vermelding van de ontbrekende documentatie, niet in behandeling worden genomen. De aanvrager krijgt over een periode van 14 dagen, na een dergelijke mededeling, de gelegenheid de vereiste documentatie alsnog aan te leveren. 4.3 Mocht na aanvulling en/of verbetering, de verstrekte informatie nog steeds niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit artikel 4.1 en/of onvolledig zijn, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt hierover schriftelijk ingelicht en behoudt het recht zijn aanvraag volledig te maken. In dit geval kan IRALPRO kosten in rekening brengen. 4.4 Ingeval van verstrekking van onjuiste gegevens besluit het bestuur dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. De aanvrager wordt daarover schriftelijk geïnformeerd. De aanvrager kan binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling een bezwaarschrift indienen bij het IRALPRO secretariaat, die het bezwaarschrift ter beoordeling zal doorgeleiden. Indien op het bezwaarschrift wederom negatief wordt beschikt zal gedurende een termijn van tien jaren, te rekenen vanaf de datum van de beslissing geen aanvraag van de betreffende persoon in behandeling worden genomen. 4.5 Indien een aanvraag wordt gedaan door een aanvrager van wie is gebleken c.q. blijkt dat hij/zij voor het tijdstip van de aanvraag het bij het desbetreffende register behorende keurmerk ten onrechte heeft gevoerd, dan wordt die aanvraag voor een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst door IRALPRO, niet in behandeling genomen. Het vermelde in artikel 4.4 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing.  

5. Besluit tot toelating of afwijzing 5.1 Het bestuur beslist op basis van de door de aanvrager verstrekte informatie, eventuele overige ter beschikking gestelde informatie en op advies van de Coördinator Toetsingscommissie (CoTC) dan wel voorzitter Toetsingscommissie (Vz. TC) over het al dan niet toelaten van de aanvrager tot een register. 5.2 De aanvrager wordt wordt schriftelijk in kennis gesteld van het resultaat van de beslissing van het bestuur. 5.3 Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed. In dat geval kan de aanvrager tot twee maanden na de datum vermeld in de schriftelijke afwijzing daartegen per aangetekend schrijven aan het IRALPRO secretariaat schriftelijk in beroep gaan. 5.4 Het beroep wordt na ontvankelijk verklaring door het bestuur voor een ‘second opinion’ voorgelegd aan de CoTC, die de desbetreffende Toetsingscommissie nogmaals zal raadplegen. 5.5 Het bestuur doet vervolgens binnen drie maanden na de ontvankelijk verklaring van het beroep uitspraak en biedt de appellant vervolgens de gelegenheid de beslissing alsnog voor te leggen aan de Commissie van Beroep. De eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de appellant bij 50% vooruitbetaling.  

6. Inschrijving en duur van de inschrijving in een register 6.1 Nadat tot toelating tot het aangevraagde register is besloten en de bijbehorende gedragscode(s) (zie paragraaf 9.3), het inschrijfgeld, de desbetreffende registerbijdrage over de voorgeschreven periode is voldaan, zal het secretariaat IRALPRO overgaan tot inschrijving. 6.2 De registerbijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Na ontvangst hiervan zal betrokkene in het desbetreffende register worden opgenomen. 6.3 De inschrijving geldt voor de duur van de in het desbetreffende registerreglement vermelde periode, op voorwaarde dat de geregistreerde tijdig de registerbijdrage voldoet. 6.4 Circa zes maanden voordat de in het desbetreffende registerreglement vermelde registratieperiode afloopt, zal het secretariaat IRALPRO betrokkene informeren zich voor te bereiden op eventuele verlenging. Daarbij zal betrokkene tevens worden verzocht alle hiervoor noodzakelijke bescheiden aan te leveren: • hernieuwde verklaringen als bedoeld in artikel 4; • alle relevante informatie en documentatie die volgens het desbetreffende registerreglement noodzakelijk is voor verlenging van de registratie. 6.5 Deze aangeleverde documentatie en informatie zal worden voorgelegd aan de CvD en na controle en akkoord bevinding zal de inschrijving worden verlengd conform de in het desbetreffende registerreglement vermelde periode. Op voorwaarde, dat het voorgeschreven inschrijfgeld is voldaan. 6.6 In geval van een afwijzende beslissing treden de artikels 5.3. t/m 5.5 in werking.  

7. Verzoek tot beëindiging of schorsing van de registratie. 7.1De geregistreerde kan te allen tijde verzoeken de inschrijving te beëindigen. Indien dit verzoek plaatsvindt binnen 3 maanden voor afloop van de registratieperiode vindt geen restitutie plaats van de registerbijdrage. Buiten die periode zal restitutie naar rato van actieve registratie plaatsvinden. 7.2 Het bestuur kan besluiten een inschrijving te beëindigen of te schorsen indien de geregistreerde naar de mening van het bestuur het belang van IRALPRO of het desbetreffende register schaadt of dreigt te schaden of indien zich ten aanzien van de geregistreerde omstandigheden voordoen waardoor het belang van voornoemde partijen kan worden geschaad. Het gestelde in artikels 5.3 t/m 5.5 inzake de beroepsprocedure is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing. 7.3 Indien achteraf blijkt dat een inschrijving of verlenging daarvan mede is gebaseerd op door de geregistreerde verstrekte onjuiste gegevens, besluit het bestuur tot beëindiging van die inschrijving. Deze beslissing zal aan geregistreerde schriftelijk worden medegedeeld. De beroepsprocedure vermeld in artikels 5.3 t/m 5.5 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing 7.4 De inschrijving wordt beëindigd indien de registerbijdrage, na schriftelijke aanmaning, niet tijdig wordt voldaan. Daarvoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. 7.5 De inschrijving wordt beëindigd indien de geregistreerde niet meer werkzaam is op het aan het betreffende register gerelateerde vakgebied, dan wel komt te overlijden. Eventuele restitutie van de registerbijdrage vindt plaats conform het gestelde in artikel  

8. Algemene rechten van de geregistreerde 8.1 De geregistreerde heeft recht op een schriftelijk bewijs van inschrijving in het register. 8.2 De geregistreerde heeft het recht van IRALPRO te verlangen dat, op zijn/haar verzoek, aan derden een bewijs van inschrijving in het register wordt verstrekt. 8.3 De geregistreerde zal, met door hem/haar aangemelde gegevens, worden vermeld in het desbetreffende register op het openbare gedeelte van de website van IRALPRO.  

9. Plichten van de geregistreerde 9.1 De geregistreerde verplicht zich wijziging(en) in de door hem opgegeven gegevens terstond aan het secretariaat van IRALPRO te melden zodat het registerregistratie actueel kan worden gehouden. Daartoe zal hij/zij periodiek de zijn/haar gegevens raadplegen op juistheid en volledigheid op de website van IRALPRO, IRALPRO is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding, indien blijkt dat de geregistreerde uit eigener beweging geen correctieve actie(s) heeft ondernomen. 9.2 De geregistreerde verplicht zich een passend gebruik te maken van de rechten vermeld in artikel 8 en in het desbetreffende registerreglement inzake het gebruik van het hieraan gerelateerde keurmerk en niets te doen of na te laten dat het belang van IRALPRO of de registereigenaar zal/kan schenden of nadelig beïnvloeden. De Register-Beveiligingsadviseur behoort geen opdrachten te aanvaarden, waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat hij/zij voor de uitvoering daarvan de vereiste deskundigheid mist. 9.3 De geregistreerde dient zijn/haar, bij zijn inschrijving in het Register gebleken, deskundigheid op peil te houden door permanente educatie: het op een gestructureerde manier onderhouden van kennis en bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied waarop het register van toepassing is. Ter bestendiging van deze verplichting zal een door hem/haar ondertekend exemplaar van de algemene IRALPRO plus register specifieke gedragsregels ter archivering worden aangeboden aan het secretariaat van IRALPRO. 9.4 De geregistreerde verplicht zich terstond aan het secretariaat van IRALPRO te melden indien hem/haar blijkt of indien hij/zij vermoedt dat een niet-geregistreerde een IRALPRO keurmerk of registratie gebruikt (feitelijk: misbruikt).  

10. Verstrekking van gegevens uit een register. Op een door of namens IRALPRO onderhouden website of openbaar register worden de volgende gegevens geplaatst: • achternaam; • voorletters; • voorvoegsel, academische titel (beperkt tot: Bc, BA, BSc, MBA, MCC, MSc, MA, ir., ing., mr., drs., dr., prof.) en, • indien daarom verzocht door de geregistreerde: zijn/haar e-mailadres en of Linkedin verwijzing. • Eventuele verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving valt onder de bepalingen van het Privacyreglement IRALPRO • Geregistreerden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de in het IRALPRO register opgenomen gegevens  

Laatst gewijzigd op 2 januari 2020